PAKIET ADVANCED SERVICE

  1. Troubleshooting

Nasza zespół od troubleshootingu jest dyspozycyjny przez 24 godzin, 7 dni w tygodniu. W razie awarii reagujemy błyskawicznie, stawiając się na miejscu do 12 godzin. Ponadto, pracę turbin nadzoruje zawsze dwuosobowy zespół techników.

  1. Obsługa techniczna planowana (przeglądy) i nieplanowane (awarie)

W ramach obsługi technicznej oferujemy realizowanie zaplanowanych kontroli serwisowych, które przeprowadzamy według kalendarza serwisu oraz serwisu pogwarancyjnego. Podczas kontroli, nasi technicy dokonują niezbędnych napraw, pobierają dane wibracyjne z różnych komponentów turbin wiatrowych, by później przekazać je zamawiającemu, a także pobierają i analizują próbki oleju ze skrzyni przekładniowej. Wszystkie naprawy dokonywane przez naszych specjalistów wliczone są w cenę pakietu, a sam kalendarz serwisu technicznego przedkładany jest Właścicielowi inwestycji na 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku.

  1. Opieka, przeglądy łopat i podstawowe naprawy uszkodzeń

Zapewniamy coroczne przeglądy stanu łopat turbin wiatrowych, dokonywane zarówno akustycznie, jak i przy użyciu optycznych narzędzi z poziomu terenu. Oferujemy również innowacyjne rozwiązanie w postaci przeglądu łopat turbin za pomocą specjalistycznego drona. Dokonana w ten sposób inspekcja pozwala nam dokładnie zbadać stan łopat i zauważyć pojawienie się lub powiększanie się zniszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawiamy za dodatkową opłatą, którą ustalamy podczas negocjacji z naszymi Klientami. Dodatkowo, co trzy lata przeprowadzamy kompletne oględziny stanu łopat z dostępu linowego, podczas których sprawdzamy ich stan. Pakiet obejmuje również naprawę drobnych uszkodzeń na powierzchni łopat oraz ich głównej i bocznej krawędzi w sytuacji, gdy takie działanie nie wymaga demontażu łopat lub wirnika.

  1. Monitoring systemu SCADA

Oferujemy obsługę zdalną oraz monitorowanie, a także lokalną obsługę w ramach udzielenia licencji na korzystanie w celu eksploatowania Farmy Wiatrowej.

  1. Dostarczanie części po stronie Wykonawcy

Dostarczanie części odbywa się według indywidualnych ustaleń. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wymiany zepsutych lub wadliwych części na nowe i wymianę pojedynczych komponentów zamiast całych podzespołów. Wszystkie zainstalowane na nowo części stają się własnością Właściciela z chwilą ich zamontowania w Sprzęcie. Wykonawca prześle niezwłocznie Właścicielowi pisemne lub elektroniczne powiadomienie, zwane dalej powiadomieniem o naprawie nieobjętej zakresem umowy, dotyczące przedmiotu, który jest częścią sprzętu i który wymaga jakiejkolwiek naprawy, która nie jest objęta zakresem umowy.

Punkt nie obejmuje głównych komponentów turbiny takich jak:

  1.     W okresie zimowym utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych do turbin należy do Zamawiającego, lecz Zamawiający może zlecić wykonanie danej usługi Wykonawcy za dodatkową opłatą